Women's Economical Emancipation

SWV’s work is two-tiered: 1) to raise awareness of discrimination and its visibility and 2) to raise the capacities of both victims and state actors to fight discrimination. Moreover, SWV empowers women victims of discrimination, and watchdog the duty bearers to implement their international and national obligations.
SWV is a founding member of the Anti-discrimination Coalition, which is a coalition of various CSOs established in 2015.
SWV has incorporated into its activities efforts on combating discrimination against LGBTI persons in Armenia. SWV, seeks to overcome homophobia/biphobia/transphobia through public awareness raising, positive media visibility, and promoting human rights.

Search

Follow us

Coming Events

27 Jul
July 27 Yerevan
27.07.2018 18:00 - 21:30

Հուլիսի 27-ը գենդերային հավասարության օրն է։

 2010 թ․-ից ի վեր «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն յուրաքանչյուր տարի ՀՀ

...

© 2001-2016 Society Without Violence. All Rights Reserved.